เวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้

ระเบียบโรงเรียนเมืองเลย
ว่าด้วยเวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้ 
.. 2549

 

     เพื่อให้การจัดเวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้สอดคล้องกับ หลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2546 ที่กำหนดให้สถานศึกษาจัดเวลาเรียนให้ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมในแต่ละชั้นปี ทั้งการจัดเวลาเรียนในสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และรายวิชาที่สถานศึกษาจัดทำเพิ่มเติมรวมทั้งต้องจัดให้มีเวลาสำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกภาคเรียนตามความเหมาะสม จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

     ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า  ระเบียบโรงเรียนเมืองเลย  ว่าด้วยเวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้  ..2549”

     ข้อ  2.  ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา  2549  เป็นต้นไป

     ข้อ  3.  บรรดาระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งอื่นใด  ซึ่งขัดแย้งกันกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

     ข้อ  4.  ในระเบียบนี้

                      โรงเรียน                        หมายถึง  โรงเรียนเมืองเลย

                      นักเรียน            หมายถึง  นักเรียนโรงเรียนเมืองเลย

                      ปีการศึกษา          หมายถึง  ตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม  ถึง  30  เมษายนปีต่อไป

                     เวลาเรียน           หมายถึง  เวลาปฏิบัติการเรียนการสอน

                     ตารางเรียน         หมายถึง  กำหนดการจัดการเรียนรู้

     ข้อ  5.  เวลาเรียน

เวลาเรียนช่วงที่ 1 (.1-3) และช่วงที่ 2 (.4 - 6) ให้จัดเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา  ไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง/ปี และไม่เกิน 1,000 ชั่วโมง

เวลาเรียนช่วงที่ 3 (.1- 3) ให้จัดการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมงต่อปี

และไม่เกิน  1,200  ชั่วโมงต่อปี

     ข้อ  6.  ตารางเรียน

                 1)  ในช่วงชั้นที่  1  และช่วงชั้นที่  2  ให้จัดตารางเรียนวันละ  5  ชั่วโมง  และพักกลางวัน  1  ชั่วโมง  รวมสัปดาห์หนึ่ง 25 ชั่วโมง รวมพักเที่ยง 30 ชั่วโมง

                 2)   ในช่วงชั้นที่ 3 ให้จัดตารางเรียน วันละ 6 ชั่วโมง พักกลางวัน 1 ชั่วโมง รวมสัปดาห์หนึ่ง 30 ชั่วโมง  รวมพักเที่ยง 35 ชั่วโมง

            การจัดตารางเรียนให้จัดตามโครงสร้างของหลักสูตรของสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับช่วงชั้นนั้นๆ  และจัดให้ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม

     ข้อ  7.  ปีการศึกษา

ในหนึ่งปีการศึกษาให้มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 200 วัน โดยแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 100 วัน ดังนี้

                 1)  ภาคเรียนที่  1  เปิดเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม ปิดเรียนวันที่ 10 ตุลาคม

                 2)  ภาคเรียนที่  2  เปิดเรียนวันที่  24 ตุลาคม  ปิดเรียนวันที่ 31 มีนาคม ปีถัดไป

                 3)  วันเปิด ภาคเรียนถ้าตรงกับวันหยุดราชการให้เลื่อนไปในวันทำการต่อไป

     ข้อ  8.  การหยุดเรียน  ปิดภาคเรียน

 1. ในหนึ่งสัปดาห์ให้หยุดเรียนวันเสาร์  ,  อาทิตย์  ,  วันหยุดราชการ  , 
  วันสำคัญของเทศกาลท้องถิ่นและการเกิดภัยธรรมชาติสุดวิสัย

 2. การเปิดภาคเรียนแบ่งเป็น  2  ช่วง

  ช่วงที่  1  ปิดภาคเรียนภาคต้นตั้งแต่วันที่  11  ตุลาคม  ถึง  23  ตุลาคม

  ช่วงที่  2  ปิดภาคเรียนภาคต้นตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  ถึง  15  พฤษภาคม

       ข้อ  9.  วันเวลาสอนซ่อมเสริม  ในกรณีที่จะต้องใช้เวลาในการสอนซ่อมเสริม  นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในสาระการเรียนรู้ให้ใช้เวลานอกเหนือจากระเบียบข้อที่  5  และข้อที่  6

       ข้อ  10.  วันเวลาการวัดประเมินผลสาระการเรียนรู้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรและวิชาการ

       บทเฉพาะกาล  ข้อ  11.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2549  เป็นต้นไป

Comments