ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านน้ำกระโทม

          โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม  ตั้งอยู่บ้านน้ำกระโทม  หมู่ที่  ๘  ตำบลท่าลี่  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน  เป็นที่ดินของราชพัสดุมีเนื้อที่   ๔  ไร่  -  งาน ๒๕  ตารางวา  เดิมขึ้นอยู่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย  กระทรวงมหาดไทย  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๓   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๑๔  อาคารเรียนเป็นอาคารเรียนชั่วคราว  พื้นดิน ฝาฝากไม้ไผ่ หลังคามุ่งด้วยหญ้าคา  ขนาดกว้าง  ๗  เมตร  ยาว ๗  เมตร  โดยมีนายตาล  ทานา  ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยราษฎรได้จัดหาอุปกรณ์ปลูกสร้างและทำการปลูกสร้างร่วมกับคณะครูซึ่งทางอำเภอได้ส่งมาเป็นช่าง  คือ ๑.นายเซฟ  กาญจนโกมล   ๒. นายบันลือ   อนันตะพงษ์  ๓.นายจิรศักดิ์   คำภาจูม   ๔.  นายสัมฤทธิ์   ศรีจำปา      

            ส่วนเครื่องเหล็กได้รับความร่วมมือจากหน่วย  กรป.กลาง บ้านปากห้วย  จัดหาให้  ในการปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราวนี้ นายบุญยืน  ใจงาม  ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอท่าลี่ เป็นผู้ควบคุมงานจนแล้วเสร็จและได้ทำพิธีเปิดเรียนในวันที่  ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  โดยนายบุญยืน  ใจงาม  ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเป็นประธานเปิดงานและผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายวินัย  สวัสดิธรรม    ครูองค์การที่ทำการศึกษาธิการอำเภอท่าลี่  นายประวีณ  จันทะภา  วุฒิการศึกษา พ.กศ. รักษาราชการแทนครูใหญ่และต่อมาได้เป็นครูใหญ่คนแรก  มีนักเรียนทั้งหมด  ๒๒  คน 

           วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๑๔  ทางราชการได้สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้นายดวง   พิทักษ์ราษฎร์  (บ้านอาฮี) มาดำรงตำแหน่งครูน้อย....วันที่  ๗  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๑๖  ทางราชการได้สั่งย้ายให้นายประวีณ   จันทะภา  ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยด้าย  ตำบลหนองผือ  อำเภอท่าลี่  และทางราชการได้แต่งตั้งให้นายทองมา  เจตนา  ครูโรงเรียนบ้านยาง  ตำบลท่าลี่  อำเภอท่าลี่  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่                            

           ครั้นต่อมาเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๑๗  ทางราชการได้ให้เงินงบประมาณมาทำการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร เป็นเงิน  ๗๐,๐๐๐  บาท  สร้างตามแบบ  ป. ๑  ซ. ขนาด  ๒  ห้องเรียน  สร้างเสร็จเรียบร้อยและได้เปิด              ทำการสอนตั้งแต่วันที่  ๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็นต้นมา และได้ทำการสร้างแท่นพร้อมเสาธงชาติซึ่งทำด้วยไม้เนื้อแข็ง  สูง  ๕  เมตร  เสร็จเรียบร้อยเมื่อเดือน  ธันวาคม  ๒๕๑๗

            ๓๐  เดือน   เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๑๙    นายทองมา  เจตนา  ได้ขอลาออกจากราชการ   ทางราชการได้สั่งให้นายเรียบ   ศรีเกตุ   มาเป็นครูใหญ่แทน   ในขณะนั้นมีครู  ๓  คน  คือนายเรียบ   ศรีเกตุ      นายอัศวิน   โสภาวัฒน์   ส่วนนางสาวอารีจิตร   พิมสวัสดิ์  ไปช่วยสอนอยู่โรงเรียนบ้านยาง

            ๒๑   พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๑๙  นายเรียบ   ศรีเกตุ  ได้ย้ายไปเป็นครูผู้สอนโรงเรียนบ้านปากห้วย  และทางราชการได้สั่งให้นายสอน  ศรีกระทุม    ครูโรงเรียนบ้านยางมาเป็นครูใหญ่แทน 

            วันพฤหัสบดีที่  ๑๓   เดือน   ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยได้จัดสรรงบประมาณมาสร้างบ้านพักครู  ขนาด  ๒  ห้องนอน   ๒  ชั้น  เป็นเงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท และส้วมถาวร   สำหรับครูและนักเรียน  จำนวน  ๑  หลัง    ๒  ที่นั่ง   เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท 

          วันที่  ๑๖  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๒๕   ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายสมสันต์   ประจันนวล  ครูโรงเรียนบ้านปากยาง   มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนตำแหน่งที่ว่าง  ขณะเดียวกันทางราชการได้ให้นายถวิล  เกษตร   ย้ายสับเปลี่ยนกับนายสิทธิพล   จุลหงส์  ครูโรงเรียนบ้านยาง

           ต่อมาวันที่  ๑   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๔๘   นายกงทอง   แก้วสมบัติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผักกูด   ตำบลเชียงกลม  อำเภอปากชม  จังหวัดเลย  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำกระโทม  ตามคำสั่ง  สพท.ลย.๑  ที่ ๒๙๒/๒๕๔๙  ลงวันที่  ๑๙  พ.ค. ๒๕๔๙

             ต่อมาเมื่อวันที่  ๒๒  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗   นายมาโนชญ์  เขียนสีอ่อน  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากระเซ็ง  ตำบลอาฮี  อำเภอท่าลี่   ได้มาช่วยราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำกระโทม   วันที่ ๕-๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘   สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)  สมศ.ได้มาประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำกระโทม  รอบที่ ๓  ผลการประเมินอยู่ในระดับดี

             วันที่  ๑๙  เดือนมกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๑  ได้มีคำสั่งให้นายมาโนชญ์  เขียนสีอ่อน  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำกระโทม  ตามคำสั่งที่ ๑๗/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๘

              ปัจุบัน ปี 2562  มีบุคลากรจำนวน 4 คน  1.นายปุญญพัฒน์  วงษ์ป้อง  ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านน้ำกระโทมรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 2. นายสาโรช  วังคีรี พนักงานราชการ  3.นางวิภาวัลย์  ศรีสาวงศ์  ธุรการโรงเรียน  4.นายบุญมา  กาวล นักการภารโรง
Comments