วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ประสานความร่วมมือ ยึดถือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1.       จัดการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2.       นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ

3.       จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4.       พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ


Comments