ภาพกิจกรรม
กีฬากลุ่มคุณภาพท่าลี่

สื่อใช้ในการเรียนการสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิบัติตามมาตราการเยียวยาให้ความช่วยเหลือโควิด 19

โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม

โรงเรียนบ้านน้ำกระโทมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

วันที่ 14 กันยายน 2564สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑