กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑. นายประหยัด กาวล ผู้นำชุมชน ประธานกรรมการ

๒. นายไชยา สิงห์ตะนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

๓. นายประเสริฐ สุวรรณนัง ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์องค์กรศาสนา กรรมการ

๔. นายทองหนัก วันหากิจ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ

๕. นางดอกไม้ ศิลาเลข ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ

๖. นายสมพงษ์ ทานา ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ

๗. นายอุทัย คำป๊อก ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ

๘. นายปุญญพัฒน์ วงษ์ป้อง ผู้แทนครู กรรมการ

๙. นายทศพล จันโทวาท ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ