ข้อมูลพื้นฐาน รร

ทิศทางและกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านน้ำกระโทม

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม

"โรงเรียนบ้านน้ำกระโทมจัดการศึกษาภาคบังคับให้ประชาชนในวัยเรียนอย่างทั่วถึง มี

คุณธรรมความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน"

ปรัชญา “ประพฤติดี มีวินัย ตั้งใจเรียน”

“โอภาสา สิกฺขา ชีวิตานัง” การศึกษาเป็นแสงสว่างแห่งชีวิต

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี

คุณภาพ

๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร

และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ

ต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา

เปาประสงค์

๑. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ

๒. ประชากรในวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาภาคบังคับ อย่างทั่วถึงมีคุณภาพ

และเป็นธรรม

๓. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสมและ

ทำงานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

กลยุทธ์ของโรงเรียน

๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ

๒. ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทั่วถึงครอบคลุมถึงผู้เรียนให้ได้รับ

โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ

๓. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา : นักเรียนแต่งตัวสะอาด มีความสุภาพเรียบร้อย “ยิ้มง่าย ไหว้สวย”

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา : “โรงเรียนร่มรื่น น่าอยู่ น่าเชื่อถือ”