ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านน้ำกระโทม

โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม ตั้งอยู่บ้านน้ำกระโทม หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน เป็นที่ดินของราชพัสดุมีเนื้อที่ ๔ ไร่ - งาน ๒๕ ตารางวา เดิมขึ้นอยู่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย กระทรวงมหาดไทย ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ อาคารเรียนเป็นอาคารเรียนชั่วคราว พื้นดิน ฝาฝากไม้ไผ่ หลังคามุ่งด้วยหญ้าคา ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๗ เมตร โดยมีนายตาล ทานา ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยราษฎรได้จัดหาอุปกรณ์ปลูกสร้างและทำการปลูกสร้างร่วมกับคณะครูซึ่งทางอำเภอได้ส่งมาเป็นช่าง คือ ๑.นายเซฟ กาญจนโกมล ๒. นายบันลือ อนันตะพงษ์ ๓.นายจิรศักดิ์ คำภาจูม ๔. นายสัมฤทธิ์ ศรีจำปา

ส่วนเครื่องเหล็กได้รับความร่วมมือจากหน่วย กรป.กลาง บ้านปากห้วย จัดหาให้ ในการปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราวนี้ นายบุญยืน ใจงาม ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอท่าลี่ เป็นผู้ควบคุมงานจนแล้วเสร็จและได้ทำพิธีเปิดเรียนในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยนายบุญยืน ใจงาม ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเป็นประธานเปิดงานและผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายวินัย สวัสดิธรรม ครูองค์การที่ทำการศึกษาธิการอำเภอท่าลี่ นายประวีณ จันทะภา วุฒิการศึกษา พ.กศ. รักษาราชการแทนครูใหญ่และต่อมาได้เป็นครูใหญ่คนแรก มีนักเรียนทั้งหมด ๒๒ คน

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๑๔ ทางราชการได้สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้นายดวง พิทักษ์ราษฎร์ (บ้านอาฮี) มาดำรงตำแหน่งครูน้อย....วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๖ ทางราชการได้สั่งย้ายให้นายประวีณ จันทะภา ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยด้าย ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ และทางราชการได้แต่งตั้งให้นายทองมา เจตนา ครูโรงเรียนบ้านยาง ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ครั้นต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ทางราชการได้ให้เงินงบประมาณมาทำการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท สร้างตามแบบ ป. ๑ ซ. ขนาด ๒ ห้องเรียน สร้างเสร็จเรียบร้อยและได้เปิด ทำการสอนตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นต้นมา และได้ทำการสร้างแท่นพร้อมเสาธงชาติซึ่งทำด้วยไม้เนื้อแข็ง สูง ๕ เมตร เสร็จเรียบร้อยเมื่อเดือน ธันวาคม ๒๕๑๗

๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๙ นายทองมา เจตนา ได้ขอลาออกจากราชการ ทางราชการได้สั่งให้นายเรียบ ศรีเกตุ มาเป็นครูใหญ่แทน ในขณะนั้นมีครู ๓ คน คือนายเรียบ ศรีเกตุ นายอัศวิน โสภาวัฒน์ ส่วนนางสาวอารีจิตร พิมสวัสดิ์ ไปช่วยสอนอยู่โรงเรียนบ้านยาง

๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ นายเรียบ ศรีเกตุ ได้ย้ายไปเป็นครูผู้สอนโรงเรียนบ้านปากห้วย และทางราชการได้สั่งให้นายสอน ศรีกระทุม ครูโรงเรียนบ้านยางมาเป็นครูใหญ่แทน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยได้จัดสรรงบประมาณมาสร้างบ้านพักครู ขนาด ๒ ห้องนอน ๒ ชั้น เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และส้วมถาวร สำหรับครูและนักเรียน จำนวน ๑ หลัง ๒ ที่นั่ง เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายสมสันต์ ประจันนวล ครูโรงเรียนบ้านปากยาง มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนตำแหน่งที่ว่าง ขณะเดียวกันทางราชการได้ให้นายถวิล เกษตร ย้ายสับเปลี่ยนกับนายสิทธิพล จุลหงส์ ครูโรงเรียนบ้านยาง

ต่อมาวันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ นายกงทอง แก้วสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผักกูด ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำกระโทม ตามคำสั่ง สพท.ลย.๑ ที่ ๒๙๒/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๔๙

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นายมาโนชญ์ เขียนสีอ่อน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากระเซ็ง ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ ได้มาช่วยราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำกระโทม วันที่ ๕-๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) สมศ.ได้มาประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำกระโทม รอบที่ ๓ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี

วันที่ ๑๙ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้มีคำสั่งให้นายมาโนชญ์ เขียนสีอ่อน มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำกระโทม ตามคำสั่งที่ ๑๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘

ปัจุบัน ปี 2564 มีบุคลากรจำนวน 5 คน

1.นายทศพล จันโทวาท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำกระโทม

2.นายปุญญพัฒน์ วงษ์ป้อง ครูโรงเรียนบ้านน้ำกระโทม

3. นางสาวธัญชนก อ้อมแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านน้ำกระโทม

4.นางวิภาวัลย์ ศรีสาวงศ์ ธุรการโรงเรียน

5.นายบุญมา กาวล นักการภารโรง