เวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้

ระเบียบโรงเรียนเมืองเลย

ว่าด้วยเวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้ พ.ศ. 2549

เพื่อให้การจัดเวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้สอดคล้องกับ หลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2546 ที่กำหนดให้สถานศึกษาจัดเวลาเรียนให้ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมในแต่ละชั้นปี ทั้งการจัดเวลาเรียนในสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และรายวิชาที่สถานศึกษาจัดทำเพิ่มเติมรวมทั้งต้องจัดให้มีเวลาสำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกภาคเรียนตามความเหมาะสม จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนเมืองเลย ว่าด้วยเวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้ พ.ศ.2549”

ข้อ 2. ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป

ข้อ 3. บรรดาระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดแย้งกันกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ 4. ในระเบียบนี้

“โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนเมืองเลย

“นักเรียน” หมายถึง นักเรียนโรงเรียนเมืองเลย

“ปีการศึกษา” หมายถึง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 เมษายนปีต่อไป

“เวลาเรียน” หมายถึง เวลาปฏิบัติการเรียนการสอน

“ตารางเรียน” หมายถึง กำหนดการจัดการเรียนรู้

ข้อ 5. เวลาเรียน

“เวลาเรียนช่วงที่ 1 (ป.1-3) และช่วงที่ 2 (ป.4 - 6) ให้จัดเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา ไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง/ปี และไม่เกิน 1,000 ชั่วโมง”

“เวลาเรียนช่วงที่ 3 (ม.1- 3) ให้จัดการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมงต่อปี

และไม่เกิน 1,200 ชั่วโมงต่อปี”

ข้อ 6. ตารางเรียน

1) ในช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 ให้จัดตารางเรียนวันละ 5 ชั่วโมง และพักกลางวัน 1 ชั่วโมง รวมสัปดาห์หนึ่ง 25 ชั่วโมง รวมพักเที่ยง 30 ชั่วโมง

2) ในช่วงชั้นที่ 3 ให้จัดตารางเรียน วันละ 6 ชั่วโมง พักกลางวัน 1 ชั่วโมง รวมสัปดาห์หนึ่ง 30 ชั่วโมง รวมพักเที่ยง 35 ชั่วโมง

การจัดตารางเรียนให้จัดตามโครงสร้างของหลักสูตรของสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับช่วงชั้นนั้นๆ และจัดให้ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม

ข้อ 7. ปีการศึกษา

ในหนึ่งปีการศึกษาให้มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 200 วัน โดยแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 100 วัน ดังนี้

1) ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม ปิดเรียนวันที่ 10 ตุลาคม

2) ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียนวันที่ 24 ตุลาคม ปิดเรียนวันที่ 31 มีนาคม ปีถัดไป

3) วันเปิด ภาคเรียนถ้าตรงกับวันหยุดราชการให้เลื่อนไปในวันทำการต่อไป

ข้อ 8. การหยุดเรียน ปิดภาคเรียน

  1. ในหนึ่งสัปดาห์ให้หยุดเรียนวันเสาร์ , อาทิตย์ , วันหยุดราชการ ,

  2. วันสำคัญของเทศกาลท้องถิ่นและการเกิดภัยธรรมชาติสุดวิสัย

  3. การเปิดภาคเรียนแบ่งเป็น 2 ช่วง

   1. ช่วงที่ 1 ปิดภาคเรียนภาคต้นตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม ถึง 23 ตุลาคม

   2. ช่วงที่ 2 ปิดภาคเรียนภาคต้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม

   3. ข้อ 9. วันเวลาสอนซ่อมเสริม ในกรณีที่จะต้องใช้เวลาในการสอนซ่อมเสริม นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในสาระการเรียนรู้ให้ใช้เวลานอกเหนือจากระเบียบข้อที่ 5 และข้อที่ 6

   4. ข้อ 10. วันเวลาการวัดประเมินผลสาระการเรียนรู้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรและวิชาการ

   5. บทเฉพาะกาล ข้อ 11. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป