O2

ชื่อ-สกุล : นายปุญญพัฒน์ วงษ์ป้อง

ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียน: ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา


Telephone : 095-6576757

e-mail : poonyapatkapoy@gmail.com