O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม ได้รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

ในวันที่ 14 กันยายน 2564

ปฏิบัติตามมาตราการเยียวยาให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ในวันที่ 9 กันยายน 2564

ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำกระโทม

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 19

โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม งดการเรียนแบบ On - site 100%

เปลี่ยนการเรียนการสอนแบบ On - hand