O5 ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม

หมู่ 8 บ้านน้ำกระโทม ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 421040

โทรศัพท์ 095-6576757 นายปุญญพัฒน์ วงษ์ป้อง

(รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำกระโทม)

โทรสาร -

e-mail : numkathom@loei1.go.th