O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม กิจกรรมวันสำคัญแห่เทียนเข้าพรรษา

ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2565

โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม กิจกรรมจิตรอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในวันเข้าพรรษา

ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2565

โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2565

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565