O2 ข้อมูลผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล : นายปุญญพัฒน์  วงษ์ป้อง

ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียน: ตั้งแต่ วันที่  1 ตุลาคม 2561

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา 

Telephone : 095-6576757

e-mail : poonyapatkapoy@gmail.com