O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566

O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2566.pdf
O36แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2566.pdf