O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

7.พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ-2540.pdf
4.2พรบ. ระเบียบข้าราชการครู ฉบับ 2.pdf
4.3พรบ.ระเบียบข้าราชการครู ฉบับ 3.pdf
4.4พรบ.ระเบียบข้าราชการครู 4.pdf
3.1พรบ. ระเบียบบริหารราชการ.pdf
6.พรบ.การศึกษาภาคบังคับ-2545.pdf
2.3พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3.pdf
3.3พรบ.บริหารราชการ ฉบับ 3.pdf
3.2พรบ.ระเบียบบริหารราชการ ฉบับ 2.pdf
4.1พรบ.ระเบียบข้าราชการครู ฉบับ 1pdf.pdf
5.พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-2546.pdf
2.2พรบ การศึกษาแห่งชาติ ฉบับ 2.pdf
1.รัฐธรรมนูญแห่งราขอาณาจักรไทย-2560.pdf
2.4พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4.pdf
2.1พรบ การศึกษาแห่งชาติ.pdf