O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม กิจกรรมวันสำคัญเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา 

ในวันที่  2  มิถุนายน  2566

                      โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม กิจกรรมบำเพ็ญประโบชน์ภายในโรงเรียนและวัดในกิจกรรมวิถีพุทธ


โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 

ในวันที่  26  มิถุนายน  2566

โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม กิจกรรมวันไหว้ครู 

ในวันที่  15  มิถุนายน  2566

โรงเรียนบ้านน้ำกระโทมได้ทำการเยี่ยมบ้านนักเรียน


โรงเรียนบ้านน้ำกระโทมได้ทำการเยี่ยมบ้านนักเรียน


โรงเรียนบ้านน้ำกระโทมได้ทำการเยี่ยมบ้านนักเรียน

โรงเรียนบ้านน้ำกระโทมได้ทำการเยี่ยมบ้านนักเรียน


โรงเรียนบ้านน้ำกระโทมได้ทำการเยี่ยมบ้านนักเรียน


โรงเรียนบ้านน้ำกระโทมได้ทำการเยี่ยมบ้านนักเรียน


โรงเรียนบ้านน้ำกระโทมได้ทำการเยี่ยมบ้านนักเรียน


โรงเรียนบ้านน้ำกระโทมได้ทำการเยี่ยมบ้านนักเรียน